Davoudabadi.ir

اصل ۱۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

مطالب مرتبط با اصل ۱۲۸

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1570«و»19، مورخ 1359/12/21)

«طبق‌ اصل‌ 128 قانون‌ اساسی‌ رئیس‌ جمهور استوار نامه‌ سفیران‌ را امضاء می‌نماید و تصویب‌ صلاحیت‌ سفیر با رئیس‌ جمهور نیست‌.»
متن کامل ...

{