داودآبادی

ماده ۱۰۶۸

تعلیق در عقد موجب بطلان است.