ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی

تعلیق در عقد موجب بطلان است.