Davoudabadi.ir

ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

{