Davoudabadi.ir

ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

{