داودآبادی

ماده ۱۰۶۲

نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.