اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط و صفات رهبر:
۱) صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲) عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.