Davoudabadi.ir

ماده ۹۵۵ قانون مدنی

مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

{