Davoudabadi.ir

ماده ۹۵۰ قانون مدنی

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمی مقابل ‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.

{