قانون تملک آپارتمان‌ها
۱۱۵۱۶
قانون امور حسبی
۷۳۵۱
قانون مدنی
۸۶۷۱۹
قانون مجازات اسلامی
۱۰۸۲۰۵
قانون آیین دادرسی مدنی
۶۶۹۲۵
قانون آیین دادرسی کیفری
۶۱۰۴۲