قانون مجازات اسلامی
۴۳۱۸۷
قانون آیین دادرسی مدنی
۱۷۴۸۱
قانون آیین دادرسی کیفری
۲۴۵۵۰
قانون تجارت
۱۰۲۰۳
قانون مسئولیت مدنی
۲۰۱۰