قانون کار
۴۵۱۱
قانون اجرای احکام مدنی
۴۹۵۶
قانون گذرنامه
۱۱۷۳