قانون کار
۱۳۰۳۷
قانون اجرای احکام مدنی
۹۵۵۷
قانون گذرنامه
۱۸۸۶