قانون زمین شهری
۳۲۴۳
قانون معادن
۱۳۰۱
قانون پیش فروش ساختمان
۲۹۷۵
قانون سقط درمانی
۹۱۲
قانون تجارت الکترونیکی
۱۹۷۰