قانون زمین شهری
۳۵۱۱
قانون معادن
۱۵۲۷
قانون پیش فروش ساختمان
۳۳۹۵
قانون سقط درمانی
۱۰۳۹
قانون تجارت الکترونیکی
۲۲۸۱