قانون زمین شهری
۲۷۳۴
قانون معادن
۸۹۸
قانون پیش فروش ساختمان
۲۰۴۳
قانون سقط درمانی
۷۰۴
قانون تجارت الکترونیکی
۱۴۵۲