قانون زمین شهری
۲۹۶۳
قانون معادن
۱۰۹۳
قانون پیش فروش ساختمان
۲۴۲۰
قانون سقط درمانی
۷۹۶
قانون تجارت الکترونیکی
۱۷۴۱