قانون زمین شهری
۲۹۹۸
قانون معادن
۱۱۲۳
قانون پیش فروش ساختمان
۲۵۱۰
قانون سقط درمانی
۸۰۹
قانون تجارت الکترونیکی
۱۷۵۹