قانون شهرداری
۲۵۸۷
قانون توزیع عادلانه آب
۱۴۲۹
قانون زمین شهری
۲۵۹۴
قانون معادن
۷۹۶
قانون پیش فروش ساختمان
۱۸۸۷