قانون مبارزه با پولشویی
۹۰۶
قانون تصدیق انحصار وراثت
۱۰۴۶
قانون تسهیل ازدواج جوانان
۵۴۴۷