قانون مبارزه با پولشویی
۷۷۲
قانون تصدیق انحصار وراثت
۸۴۳
قانون تسهیل ازدواج جوانان
۴۹۲۶