قانون مبارزه با پولشویی
۶۴۲
قانون تصدیق انحصار وراثت
۶۸۵
قانون تسهیل ازدواج جوانان
۳۹۷۸