قانون مبارزه با پولشویی
۷۴۶
قانون تصدیق انحصار وراثت
۸۱۸
قانون تسهیل ازدواج جوانان
۴۸۳۰