قانون مبارزه با پولشویی
۱۳۷۱
قانون تصدیق انحصار وراثت
۱۶۴۴
قانون تسهیل ازدواج جوانان
۶۶۰۱