قانون مبارزه با پولشویی
۱۰۶۰
قانون تصدیق انحصار وراثت
۱۲۶۰
قانون تسهیل ازدواج جوانان
۵۸۴۲