قانون مبارزه با پولشویی
۶۰۰
قانون تصدیق انحصار وراثت
۶۱۷