مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۸۴۲
آیین‌نامه اسم تجارتی
۳۷۹