مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۷۳۵
آیین‌نامه اسم تجارتی
۲۷۶