مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۴۹۶۳
آیین‌نامه اسم تجارتی
۱۴۳