مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۶۲۵
آیین‌نامه اسم تجارتی
۱۹۶