مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۸۶۵
آیین‌نامه اسم تجارتی
۳۹۶