مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۸۳۸
آیین‌نامه اسم تجارتی
۱۶۸