مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۵۸۴
آیین‌نامه اسم تجارتی
۱۷۰