مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۷۶۳
آیین‌نامه اسم تجارتی
۲۹۶