مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۰۳۶
آیین‌نامه اسم تجارتی
۱۵۷