قانون صدور چک
۲۴۶۹
قانون شوراهای حل اختلاف
۱۴۵۷
قانون تملک آپارتمان‌ها
۵۱۴۹
قانون امور حسبی
۱۹۵۵