رشوه دهنده ناچار
۳۳
در حکم راشی بودن
۴۹
شروع به ارتشاء
۲۸
تعربف ربا
۲۹