رشوه دهنده ناچار
۳۴
در حکم راشی بودن
۴۹
شروع به ارتشاء
۲۷
تعربف ربا
۳۰