قانون شهرداری
۱۸۹۳
قانون توزیع عادلانه آب
۱۲۸۷
قانون زمین شهری
۲۳۶۲
قانون معادن
۶۸۸