رشوه دهنده ناچار
۱۳
در حکم راشی بودن
۱۴
شروع به ارتشاء
۱۴