توهین ساده
۵۴
استعمال الفاظ رکیک
۷۸
توهین به کارمند دولت
۳۱