توهین ساده
۷۱
استعمال الفاظ رکیک
۱۰۷
توهین به کارمند دولت
۳۹