توهین ساده
۱۹
استعمال الفاظ رکیک
۱۶
توهین به کارمند دولت
۱۳