آدم ربایی
۲۴
آدم ربایی و شروع به آن
۱۹
شروع به قتل عمد
۲۵