آدم ربایی
۳۵
آدم ربایی و شروع به آن
۲۸
شروع به قتل عمد
۳۲