اقامتگاه شخص حقوقی
۱۹۹
تابعیت اشخاص حقوقی
۱۲۳
آیین‌نامه اسم تجارتی
۸۷