مطالب حقوقی

قوانین حمایت خانواده

چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره (ماده ۴۵ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۴۵
پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق‌های توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد.