مطالب حقوقی

قانون مدنی

وکالت در نکاح (ماده ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴ قانون مدنی)

ماده ۱۰۷۱- امکان توکیل

هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲- تزویج موکل برای خود

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل به نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده ‌باشد.

ماده ۱۰۷۳- تخلف از مفاد وکالت

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌ خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴- عدم رعایت مصلحت موکل

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.