مطالب حقوقی

قانون مدنی

مالکیت مافی‌الذمه‌ (ماده ۳۰۰ قانون مدنی)

ماده ۳۰۰- مالکیت مافی‌الذمه

اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.