مطالب حقوقی

قانون مدنی

شرایط صحت نکاح (ماده ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی)

ماده ۱۰۶۲- لزوم صریح بودن الفاظ ایجاب و قبول

نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول به اصالت یا نیابت

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴- اهلیت عاقد

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

مادۀ ۱۰۶۵- توالی ایجاب و قبول

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶- انعقاد نکاح با اشاره

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشاء ‌عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷- لزوم تعیین زن و شوهر

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸- بطلان نکاح معلق

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت به نکاح و مهر

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

ماده ۱۰۷۰- اکراه در نکاح

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد.