مطالب حقوقی

قانون مدنی

در کلیات وکالت (ماده ۶۵۶ تا ۶۶۵ قانون مدنی)

ماده ۶۵۶- تعریف وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷- عقد بودن وکالت

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸- اعلان ایجاب و قبول

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

ماده ۶۵۹- وکالت مجانی و معوض

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰- وکالت مطلق و مقید

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱- حدود وکالت مطلق

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲- لزوم توانایی اجرای وکالت

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳- لزوم تصرف در حدود وکالت

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴- وکالت در محاکمه، وکالت در اخذ حق

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود

ماده ۶۶۵- وکالت در بیع و قبض ثمن

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.