مطالب حقوقی

قانون مدنی

در کلیات ودیعه (ماده ۶۰۷ تا ۶۱۱ قانون مدنی)

ماده ۶۰۷- تعریف ودیعه

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده ۶۰۸- لزوم قبول

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹- مالکیت مودع

کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

ماده ۶۱۰- اهلیت دو طرف

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱- جایز بودن و دیعه

ودیعه عقدی است جائز.