مطالب حقوقی

قانون مدنی

در کلیات ضمان عقدی (ماده ۶۸۴ تا ۶۹۷ قانون مدنی)

ماده ۶۸۴- تعریق ضمان

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.

ماده ۶۸۵- رضای مدیون اصلی

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶- لزوم اهلیت ضامن

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷- ضمانت از محجور و میت

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸- تسلسل در ضمان

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹- تعدد ضمانت

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰- اعسار ضامن

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد‌ ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱- ضمانت از دین آینده (کفایت وجود سبب)

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده ۶۹۲- ضمان موجل از دین حال، ضمان حال از دین موجل

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده ۶۹۳- مطالبه رهن

مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴- ضمان از دین مبهم و مردد

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون ‌اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵- کفایت علم اجمالی

معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶- ضمان از دین ناشی ار عقد خیاری

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷- ضمان عهده

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.