مطالب حقوقی

قانون مدنی

در کلیات راجع به طلاق (ماده ۱۱۳۳ تا ۱۱۴۲ قانون مدنی)

ماده ۱۱۳۳- امکان طلاق

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴- تشریفات طلاق

طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵- تعلیق در طلاق

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

ماده ۱۱۳۶- اهلیت طلاق دهنده

طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷- طلاق زن مجنون

ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی‌ علیه زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸- اجرای صیغه طلاق به توسط وکیل

ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.

ماده ۱۱۳۹- اختصاص طلاق به عقد دائم

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۴۰- شرط طلاق در غیر دوره عادت زنانگی

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱- شرط جدایی جسمی زن و مرد

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت نمی‌بیند

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی ‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.