مطالب حقوقی

قانون مدنی

در وصی (ماده ۸۵۴ تا ۸۶۰ قانون مدنی)

ماده ۸۵۴- تعدد اوصیاء

موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح‌ به استقلال هر یک.

ماده ۸۵۵- تعیین وصی به نحو ترتیب

موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌ سومی باشد و هکذا.

ماده ۸۵۶- انتخاب صغیر به عنوان وصی

صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده ۸۵۷- تعیین ناظر

موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. ‌حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸- امانی بودن ید وصی

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۸۵۹- تخطی از وصیت

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

ماده ۸۶۰- شخص صالح در تعیین وصی

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.