مطالب حقوقی

قانون مدنی

در هبه (ماده ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی)

ماده ۷۹۵- تعریف هبه

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

ماده ۷۹۶- اهلیت واهب

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷- لزوم مالکیت واهب

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده ۷۹۸- عینی بودن عقد هبه

هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.

ماده ۷۹۹- هبه به محجور

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰- قبض پیش از هبه

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱- هبه معوض

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

ماده ۸۰۲- فوت قبل از قبض

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.

ماده ۸۰۳- رجوع از هبه

بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴- منافع موهوبه

در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵- فوت بعد از قبض

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶- هبه دین به مدیون

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷- صدقه

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.