مطالب حقوقی

قانون مدنی

در نکاح منقطع (ماده ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ قانون مدنی)

ماده ۱۰۷۵- تعریف نکاح منقطع (متعه یا ازدواج موقت)

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶- لزوم تعیین مدت

مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

ماده ۱۰۷۷- ارث و مهر زن در نکاح موفت

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.