مطالب حقوقی

قانون مدنی

در موصی (ماده ۸۳۵ تا ۸۳۹ قانون مدنی)

ماده ۸۳۵- اهلیت تصرف موصی

موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

ماده ۸۳۶- خودکشی موصی

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌ آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده ۸۳۷- محروم کردن وارث

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده ۸۳۸- حق رجوع از وصیت

موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده ۸۳۹- رجوع ضمنی از وصیت

اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.