مطالب حقوقی

قانون مدنی

در موصی‌له (ماده ۸۵۰ تا ۸۵۳ قانون مدنی)

ماده ۸۵۰- وجود و اهلیت موصی‌له

موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده ۸۵۱- وصیت به حمل

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

ماده ۸۵۲- سقط موصی‌له (جنین)

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده ۸۵۳- تعدد موصی‌له (اصل تساوی)

اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.