مطالب حقوقی

قانون مدنی

در مورد معامله (ماده ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی)

ماده ۲۱۴- مورد معامله

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

ماده ۲۱۵- شرط مالیت داشتن و مشروع بودن مورد معامله

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶- شرط معلوم بودن مورد معامله

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.