مطالب حقوقی

قانون مدنی

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث (ماده ۸۶۱ تا ۸۶۶ قانون مدنی)

ماده ۸۶۱- موجبات ارث

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲- طبقات ورّاث

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳- تقدم و تاخر ورّاث

وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴- ارث به موجب سبب

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵- تعدد موجبات ارث

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

ماده ۸۶۶- ترکه بدون وارث

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.