مطالب حقوقی

قانون مدنی

در ملکیت مبیع و ثمن (ماده ۳۶۳ تا ۳۶۶ قانون مدنی)

ماده ۳۶۳- عدم تاثیر خیار فسخ یا اجل در انتقال مالکیت

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴- تاریخ انتقال مالکیت در بیع خیار و صرف

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵- بیع فاسد

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶- ضمان مقبوض به عقد فاسد

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.