مطالب حقوقی

قانون مدنی

در مقررات مختلفه (ماده ۹۵۰ تا ۹۵۵ قانون مدنی)

ماده ۹۵۰- مفهوم مثلی و قیمی

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل ‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.

ماده ۹۵۱- مفهوم تعدی

تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲- مفهوم تفریط

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

ماده ۹۵۳- مفهوم تقصیر

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده ۹۵۴- انفساخ عقود جایز به موت و سَفَه

کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵- عطف به ماسبق شدن قانون مدنی

مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.