مطالب حقوقی

قانون مدنی

در معاوضه (ماده ۴۶۴ تا ۴۶۵ قانون مدنی)

ماده ۴۶۴ – تعریف معاوضه

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵ – عدم اجرای احکام خاص بیع در معاوضه

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.