مطالب حقوقی

قانون مدنی

در معادن (ماده ۱۶۱ قانون مدنی)

ماده ۱۶۱- مالکیت معادن

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.