مطالب حقوقی

قانون مدنی

در قمار و گروبندی (ماده ۶۵۴ تا ۶۵۵ قانون مدنی)

ماده ۶۵۴- بطلان قمار، گروبندی و کلیه معاملات نامشروع

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاری است.

ماده ۶۵۵- گروبندی‌های مجاز

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.