مطالب حقوقی

قانون مدنی

در عقود و تعهدات به طور کلی (ماده ۱۸۳ قانون مدنی)‌

ماده ۱۸۳- تعریف عقد

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.