مطالب حقوقی

قانون مدنی

در طرفین معامله در عقد بیع (ماده ۳۴۵ تا ۳۴۷ قانون مدنی)

ماده ۳۴۵- اهلیت قانونی و تصرف

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶- اکراه در بیع

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷- اهلیت نابینا در بیع

شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.