مطالب حقوقی

قانون مدنی

در ضمان قهری (ماده ۳۰۷ قانون مدنی)

ماده ۳۰۷- اسباب ضمان قهری

امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) ‌استیفاء