مطالب حقوقی

قانون مدنی

در شکار (ماده ۱۷۹ تا ۱۸۲ قانون مدنی)

ماده ۱۷۹- تملک ناشی از شکار

شکار کردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰- شکار حیوانات اهلی و مملوک

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

ماده ۱۸۱- تملک ناشی از تهیه مقدمات

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲- سایر مقررات راجع به شکار

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.