مطالب حقوقی

قانون مدنی

در شرایط اقرار (ماده ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۴ قانون مدنی)

ماده ۱۲۵۹- تعریف اقرار

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰- وقوع اقرار با بیان الفاظ

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱- وقوع اقرار به اشاره

اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲- شرایط مقر

اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

ماده ۱۲۶۳- اقرار سفیه

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴- اقرار مُفَلَّس و ورشکسته

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌ شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶- اهلیت و امکان تملک در مقرله

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷- اقرار به نفع متوفی

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸- اقرار معلق

اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹- اقرار به ممنوع عقلی و شرعی

اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰- اقرار به سود حمل

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱- اقرار به سود مجهول

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲- تکذیب مفاد اقرار

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳- اقرار به نسب

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.

ماده ۱۲۷۴- اختلاف در سبب اقرار

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.