مطالب حقوقی

قانون مدنی

در شرایط اساسی برای صحت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)‌

ماده ۱۹۰- شرایط صحت معامله

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهه معامله