مطالب حقوقی

قانون مدنی

در دفینه (ماده ۱۷۳ تا ۱۷۸ قانون مدنی)

ماده ۱۷۳- تعریف دفینه

دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

ماده ۱۷۴- شرایط تملک دفینه

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

ماده ۱۷۵- یافتن دفینه در ملک غیر

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی ‌مالکیت تعلق میگیرد.

ماده ۱۷۶- دفینه در اراضی مباحه

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷- استخراج و حیازت جواهرات دریا

جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸- اعراض

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.