مطالب حقوقی

قانون مدنی

در خیار مجلس (ماده ۳۹۷ قانون مدنی)

ماده ۳۹۷- خیار مجلس

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌ المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.